Het nieuwe ontslagrecht komt eraan!

november 13th, 20130 Comments »

Amsterdam, 12 november 2013

Ingrijpende wijzigingen in het ontslagrecht

Het ‘herfstakkoord’ dat het kabinet Rutte II onlangs heeft gesloten met D’66, Christen Unie en SGP brengt ingrijpende wijzigingen in het ontslagrecht met zich mee.

Het is de bedoeling dat die wijzigingen op 1 juli 2015 ingaan.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Verval keuzevrijheid bij ontslag

In de huidige situatie heeft een werkgever de vrije keuze om ontslag van de werknemer aan te vragen bij het UWV of bij de kantonrechter. Onder het nieuwe ontslagrecht wordt dat anders. De reden van ontslag bepaalt dan de ontslaginstantie. Ontslag om bedrijfseconomische redenen zal worden beoordeeld door het UWV, terwijl ontslag om persoonlijke redenen ( disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie) door de kantonrechter wordt behandeld.

Beroep tegen beslissing

In de nieuwe situatie kan beroep worden ingesteld tegen de beslissing van het UWV en de kantonrechter. Nu kan dat nog niet. Er kan onder het nieuwe ontslagrecht zelfs doorgeprocedeerd worden tot de Hoge Raad. Of het ontslagrecht daardoor ‘soepeler’ wordt, zoals het kabinet beoogt, is maar zeer de vraag. Het lijkt van niet.
 

Afkoelingsperiode bij toestemming met ontslag

Veel arbeidsovereenkomsten worden door werkgever en werknemer in onderling overleg beëindigd, het zogenaamde ‘ontslag met wederzijds goedvinden’. De afspraken rond de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Onder de nieuwe regels krijgt de werknemer de mogelijkheid zijn gegeven akkoord voor het ontslag binnen veertien dagen in te trekken.

Ontslagvergoeding wordt beperkt en heet voortaan ‘transitievergoeding’

Een belangrijke doelstelling van het nieuwe ontslagrecht is een betere doorstroom op de arbeidsmarkt. Werkgevers moeten soepeler afscheid kunnen nemen van de oudere werknemers, zodat de jongere mensen meer kans hebben op een baan. Die versoepeling van het ontslagrecht zou gerealiseerd moeten worden door beperking van de hoogte van de ontslagvergoeding. Om die reden wordt in het nieuwe ontslagrecht afgestapt van de zogeheten ‘kantonrechtersformule’ die gemiddeld leidt tot een vergoeding van 1 bruto-maandsalaris per dienstjaar. Onder de nieuwe regels zal de ontslagvergoeding worden beperkt tot 1/3 maandsalaris per dienstjaar tot tien jaar dienstverband en een ½ maandsalaris per dienstjaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer dan tien jaar heeft geduurd.  Aan de ontslagvergoeding wordt bovendien een maximum gesteld van € 75.000 bruto of 1-jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 75.000. Nieuw is verder dat de ontslagvergoeding ook zal gelden bij de UWV-ontslagroute en ‘transitievergoeding’ zal heten. De naamsverandering is ingegeven door het feit dat de werknemer de ontslagvergoeding niet vrijelijk mag besteden, maar (deels) moet gebruiken voor het vinden van ander werk, bijvoorbeeld door het inschakelen van een outplacementbureau.

Is het nieuwe ontslagrecht een verbetering?

Of het nieuwe ontslagrecht een verbetering is zal de toekomst moeten uitwijzen. De nieuwe regels lijken voor werkgevers gunstig uit te pakken vanwege de lagere ontslagvergoedingen. Anderzijds zal de mogelijkheid van hoger beroep en het kunnen herroepen van een ontslag met wederzijds goedvinden de werkgever langer in onzekerheid laten over het al dan niet kunnen beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Vooral de oudere werknemer zal de nadelen ondervinden van de nieuwe regels. Waar de oudere werknemer, die lang in dienst is, nu in veel gevallen kan rekenen op een ‘gouden handdruk’, zal die handdruk in de toekomst aanmerkelijk minder verguld zijn.

Meer weten?

Meer details over de nieuwe ontslagrecht leest u op: extra toelichting ontslagrecht.

Over Ontslagspecialist

Ontslagspecialist is expert in ontslag zaken. De aangesloten juristen en advocaten hebben vele jaren ervaring in het arbeidsrecht en helpen werkgevers en werknemers bij alle soorten ontslag.

Ontslagspecialist werkt landelijk. Neem voor nadere informatie contact op met Edwin van Jaarsveld via:

Tel . nr: 0900 – 123 73 24

Of mail naar info@ontslagspecialist.nl

« Parketvloer schuren
Sponsoring een vorm van PR »

Categorized Under

Carriere en Werk Financien

Post tags

About Marcel

» has written 1685 posts