Checklist Vaststellingsovereenkomst

juni 18th, 20140 Comments »

Tegenwoordig kan de werknemer op een ww-veilige manier de arbeidsovereenkomst met werkgever beëindigen. Dit gebeurt meestal met behulp van een zogeheten vaststellingsovereenkomst.

In die vaststellingsovereenkomst moet dan wel alles goed geregeld worden en niets worden vergeten. Voor dat doel stelde Ontslagspecialist onderstaande checklist  op.

De te regelen onderwerpen in de vaststellingsovereenkomst:

1. Een Inleiding met de reden van ontslag :

Een korte beschrijving van de ontslagreden. Meestal wordt daarvoor de omschrijving ‘verschil van inzicht over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht’ gebruikt, maar er kunnen ook bedrijfseconomische redenen worden genoemd, zoals werkvermindering en bedrijfssluiting.

2. Vermeld dat de werkgever het initiatief tot het ontslag heeft genomen.

3. Vermeld dat geen sprake is van een dringende reden als bedoeld in art. 7:678 BW. (artikel 7:678 BW gaat over gedragingen die aanleiding zijn voor ‘ontslag op staande voet’.

4. Wijze waarop beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt, namelijk: met wederzijds goedvinden

5. einddatum van de arbeidsovereenkomst. Bij voorkeur dient de voor de werkgever geldende opzegtermijn in acht te worden genomen in verband met de ww-rechten van werknemer.

6. Ontslagvergoeding: kan werknemer aanspraak maken op een ontslagvergoeding? en zo ja per wanneer dient deze te worden betaald?

7. Een regeling in de vaststellingsovereenkomst voor het geval dat werknemer eerder dan de einddatum een andere baan vindt?

Wijzigt in dat geval bijvoorbeeld de einddatum en de ontslagvergoeding?

8. Wordt werknemer vrijgesteld van werk, en zo ja per wanneer?

9. Mag de eventueel vrijgestelde werknemer elders werken?

10. Vervallen de niet genoten vakantiedagen geheel of gedeeltelijk?

11. Eindafrekening: Vermeld dat het salaris en vakantiegeld tot einddatum worden doorbetaald. Maak een afspraak over het wel of niet uitbetalen van een eventuele 13e maand of bonus en het uitbetalen of stopzetten van de onkostenvergoedingen.

12. Maak een afspraak of, en zo ja tot wanneer, de werknemer de bedrijfsmiddelen ( denk aan leaseauto, laptop en mobiele telefoon mag blijven gebruiken.

13. Vermeld of werknemer nog eventuele leningen of studiekosten terug dient te betalen.

14. Vergoedt werkgever kosten van rechtsbijstand van werknemer verband houdende met het ontslag?

15. Stelt werkgever een outplacementbudget ter beschikking?

16. Is er sprake van collectieve verzekeringen ( zoals ziektekostenverzekering)? Zo ja, vermeld dan dat deze per einddatum, worden beëindigd.

17. Regeling over de wijze waarop het ontslag intern en extern wordt gecommuniceerd.

18. Onverkorte handhaving van het in de arbeidsovereenkomst opgenomen
geheimhoudingsbeding

19. Blijft het concurrentiebeding en/of relatiebeding (voor zover deze bestaan) in stand, of komt deze te vervallen?

20. In hoeverre kan werknemer een positief (of neutraal) getuigschrift of referenties tegemoet zien?

21. Dienen er bedrijfseigendommen te worden ingeleverd. Zo ja, welke en hoe en wanneer?

Denk daarbij aan: leaseauto, telefoon, PC/laptop, creditcard, sleutels, toegangspas, bedrijfskleding, gereedschap, documenten, etc.

22.Wat gebeurt er in geval van ontslag op staande voet vóór de einddatum?

Meestal wordt voor een dergelijk geval afgesproken dat werknemer geen recht heeft op een ontslagvergoeding en mogelijke andere zaken geregeld in de vaststellingsovereenkomst.

23. Spreek af dat partijen de inhoud van de beëindigingsovereenkomst geheim houden; uiteraard mogen zij de inhoud wel delen met het UWV en hun raadslieden.

24. Werkgever kan werknemer laten verklaren dat hij geen toezegging dan wel concreet
uitzicht heeft op ander werk. Indien werknemer dat namelijk wel blijkt te hebben, voor of tijdens ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst, kan zijn aanspraak op een ontslagvergoeding komen te vervallen.

25. Finale kwijting. Partijen verklaren dat zij met uitzondering van hetgeen is overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst geen verdere vorderingen op elkaar hebben.

Maak goede afspraken, voorkom missers bij de vaststellingsovereenkomst!

De in bovenstaande genoemde onderwerpen zijn een richtlijn voor een goede vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst is echter geen ‘confectie’. Een op uw eigen situatie toegesneden beëindigingsovereenkomst is altijd het beste. De advocaten/juristen van Ontslagspecialist kunnen u helpen bij het opstellen van een correcte vaststellingsovereenkomst waarbij uw rechten optimaal gewaarborgd zijn. Ga daarom niet zelf aan de slag, maar bel Ontslagspecialist 0900 – 123 73 24.

« Barcelona chair – Barcelona stoel
Een goed verblijf »

Categorized Under

Carriere en Werk

About Marcel

» has written 1685 posts